پرسش های متداول

در هر مورد که ارجاع کار شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ ارزیابی مندرج در گزارش به طور یک جا مبنای محاسبه این ماده قرار می‌گیرد. لیکن در صورتی که موضوع ارزیابی در مکانهای مناطق مختلف شهرداری یا دارای پروانه صنعتی مجزا باشند و یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابی‌ها به طور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

در هر مورد که ارجاع کار شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ ارزیابی مندرج در گزارش به طور یک جا مبنای محاسبه این ماده قرار می‌گیرد. لیکن در صورتی که موضوع ارزیابی در مکانهای مناطق مختلف شهرداری یا دارای پروانه صنعتی مجزا باشند و یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابی‌ها به طور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

در هر مورد که ارجاع کار شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ ارزیابی مندرج در گزارش به طور یک جا مبنای محاسبه این ماده قرار می‌گیرد. لیکن در صورتی که موضوع ارزیابی در مکانهای مناطق مختلف شهرداری یا دارای پروانه صنعتی مجزا باشند و یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابی‌ها به طور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

در هر مورد که ارجاع کار شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ ارزیابی مندرج در گزارش به طور یک جا مبنای محاسبه این ماده قرار می‌گیرد. لیکن در صورتی که موضوع ارزیابی در مکانهای مناطق مختلف شهرداری یا دارای پروانه صنعتی مجزا باشند و یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابی‌ها به طور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

چنانچه شهرداری بر اساس طرح‌های عمرانی مصوب خود ملکی را تملک نماید، ملک به قیمت قبل از اجرای طرح توسط هیئت کارشناسان رسمی ارزیابی می‌گردد و شهرداری مکلف به پرداخت آن به مالک می‌باشد؛ به‌عنوان مثال، چنانچه ملکی دارای کاربری مسکونی باشد و شهرداری آن را به خاطر طرح مصوب تبدیل به فضای سبز نماید، قیمت ملک تملکی بر اساس کاربری مسکونی (قبل از اجرای طرح) ارزیابی می‌شود. 

هزینه ها و محاسبه حق الزحمه ها

دستمزد ارزیابی برای کلیه رشته ها (ماده 11)

ارزش موضوع ارزیابی به ریال
فردی گروهی

دستمزد ارزیابی

ریال

دستمزد تعیین اجاره بها -اجرت المثل - اجورگذشته برای کلیه رشته ها (ماده 13)

ارزش موضوع ارزیابی به ریال
اجاره اجرت المثل - اجورگذشته
فردی گروهی

دستمزد ارزیابی

ریال

فوق العاده ماموریت برای کلیه رشته ها (ماده 6)

تعداد روز
داخل استان خارج استان

حق ماموریت

ریال