معیارهای تعیین قیمت عادله روز برای تملک دولتي

رجوع شود مجله ماوی در لینک های زیر:

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم

 بخش پنجم