نظرات تخصصی

نظریات تخصصی

قدرالسهم (زمین) مالکین از عرصه

 

 

تفاوت تملک شهرداری با دستگاه های دولتی