پرسش های متداول

در هر مورد که ارجاع کار شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ ارزیابی مندرج در گزارش به طور یک جا مبنای محاسبه این ماده قرار می‌گیرد. لیکن در صورتی که موضوع ارزیابی در مکانهای مناطق مختلف شهرداری یا دارای پروانه صنعتی مجزا باشند و یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابی‌ها به طور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

در هر مورد که ارجاع کار شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ ارزیابی مندرج در گزارش به طور یک جا مبنای محاسبه این ماده قرار می‌گیرد. لیکن در صورتی که موضوع ارزیابی در مکانهای مناطق مختلف شهرداری یا دارای پروانه صنعتی مجزا باشند و یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابی‌ها به طور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

در هر مورد که ارجاع کار شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ ارزیابی مندرج در گزارش به طور یک جا مبنای محاسبه این ماده قرار می‌گیرد. لیکن در صورتی که موضوع ارزیابی در مکانهای مناطق مختلف شهرداری یا دارای پروانه صنعتی مجزا باشند و یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابی‌ها به طور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

در هر مورد که ارجاع کار شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ ارزیابی مندرج در گزارش به طور یک جا مبنای محاسبه این ماده قرار می‌گیرد. لیکن در صورتی که موضوع ارزیابی در مکانهای مناطق مختلف شهرداری یا دارای پروانه صنعتی مجزا باشند و یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابی‌ها به طور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

چنانچه شهرداری بر اساس طرح‌های عمرانی مصوب خود ملکی را تملک نماید، ملک به قیمت قبل از اجرای طرح توسط هیئت کارشناسان رسمی ارزیابی می‌گردد و شهرداری مکلف به پرداخت آن به مالک می‌باشد؛ به‌عنوان مثال، چنانچه ملکی دارای کاربری مسکونی باشد و شهرداری آن را به خاطر طرح مصوب تبدیل به فضای سبز نماید، قیمت ملک تملکی بر اساس کاربری مسکونی (قبل از اجرای طرح) ارزیابی می‌شود. 

چنانچه مستأجر دارای حق کسب یا پیشه یا تجارت باشد، پس از گذشت سه سال از آخرین تعدیل اجاره‌بها هر کدام از طرفین می‌توانند دادخواست تعدیل اجاره‌بها را به دادگاه تقدیم کنند، تعدیل اجاره‌بها توسط کارشناسان رسمی دادگستری تعیین می‌شود.

چنانچه مالک ملکی را برای کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر واگذار نماید، چه در ابتدا مبلغی تحت عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نماید و یا ننماید، مستأجر دارای حق کسب یا پیشه یا تجارت می‌باشد.

چنانچه مالک ملک تجاری بعد از تاریخ اول مهرماه 1376 در هنگام عقد اجاره، مبلغی را به عنوان سرقفلی دریافت نماید، مستأجر پس از انقضای مدت اجاره برای تخلیه ملک تجاری می‌تواند مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز نماید.

در هر مورد که ارجاع کار شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ ارزیابی مندرج در گزارش به طور یک جا مبنای محاسبه این ماده قرار می‌گیرد. لیکن در صورتی که موضوع ارزیابی در مکانهای مناطق مختلف شهرداری یا دارای پروانه صنعتی مجزا باشند و یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابی‌ها به طور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

طبق ماده 10 قانون تملک آپارتمان‌ها سهم هر مالک از عرصه (زمین) به نسبت مساحت اختصاصات او به کل اختصاصات ملک محاسبه می‌شود. به عنوان مثال، اگر مالک الف دارای 80 مترمربع آپارتمان، 12 مترمربع پارکینگ اختصاصی و 8 مترمربع انبار اختصاصی، به عبارت دیگر، جمع اختصاصات مالک الف 100 مترمربع باشد و مالک ب دارای 80 مترمربع آپارتمان و 120 مترمربع انباری، جمع اختصاصات مالک ب 200 مترمربع باشد، سهم از عرصه (زمین) مالک ب دو برابر مالک الف می‌باشد؛ به عبارت دیگر، ارزش ریالی واحدها ملاک نیست مگر مالکین همگی به شکل دیگری توافق نمایند.