مجله مأوی- شماره 1322 صفحه 6- بررسی تحلیلی قانون و آیین نامه تملک آپارتمان ها-بخش نخست