مجله مأوی- شماره 955 صفحه 4- بررسی تحلیلی قیمت عادله و تملک دستگاه های اجرایی