کتاب بررسی تحلیلی قیمت عرصه واعیانی املاک زمین و ساختمان مسکونی و غیرمسکونی