هزینه ها و محاسبه حق الزحمه ها

محاسبه دستمزد وکلا (ماده 3)ارزش موضوع ارزیابی به ریال

قطعی غیر قطعی

مدرک تحصیلی وکیل


کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترا

شاغل در


استان تهران و مراکز استانها
شهرهای بزرگ
سایر

سنوات خدمت قضايي، وكالت و عضويت هيات علمي


سال

میزان حق الوکاله

ریال

حق الزحمه تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای برای هر پلاک ثبتی (ماده 14)

سال های گذشته از گرفتن عکس
فردی گروهی

دستمزد ارزیابی

ریال

حق الزحمه مطالعه پرونده ثبتی و تشخیص محل پلاک مورد نظر در املاک (ماده 41)

مترمربع
فردی گروهی

دستمزد ارزیابی

ریال

حق الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق طرح های تفکیک اراضی شهری (ماده 44 قسمت اول)

تعداد قطعه زمین
فردی گروهی

دستمزد ارزیابی

ریال

حق الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق کاربری اراضی شهری با طرح های توسعه شهری (ماده 44 قسمت دوم)

تعداد قطعه زمین
فردی گروهی

دستمزد ارزیابی

ریال

حق الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق شهری ساختمان ها به ضوابط مقررات شهرسازی (ماده 44 قسمت سوم)

تعداد واحدهای قابل تفکیک
فردی گروهی

دستمزد ارزیابی

ریال

تشخیص اراضی (دایر، بایر و موات) (ماده 51)

هزارمترمربع
فردی گروهی

دستمزد ارزیابی

ریال

دستمزد تشخیص زمین مسبوق به احیا (ماده 39)

ارزش موضوع ارزیابی به ریال
فردی گروهی

دستمزد ارزیابی

ریال

پیاده کردن محدوده پلاک ثبتی در نقشه و عکس هوایی- اگر گذر بند مشخص نباشد-(ماده 39)

مترمربع
فردی گروهی

دستمزد ارزیابی

ریال

پیاده کردن محدوده پلاک ثبتی در نقشه و عکس هوایی- اگر گذر بند مشخص باشد-(ماده 39)

مترمربع
فردی گروهی

دستمزد ارزیابی

ریال

تشخیص زمین مسبوق به احیا از نظر ساختمانی (ماده 38)

هزارمترمربع
فردی گروهی

دستمزد ارزیابی

ریال

دستمزد اندازه گیری آب و حقابه ها (ماده 15)

لیتر در ثانیه
فردی گروهی

دستمزد ارزیابی

ریال

رسیدگی به اختلاف مربوط به حریم و بستر رودخانه ها و کانال ها تا عرض بستر 12 متر (ماده 20 قسمت اول)

کیلومتر
فردی گروهی

دستمزد ارزیابی

ریال

رسیدگی به اختلاف مربوط به حریم و بستر رودخانه ها و کانال ها با بستر بیش از 12 متر (ماده 20 قسمت دوم)

کیلومتر
فردی گروهی

دستمزد ارزیابی

ریال

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی رشته فلزات در ارزیابی ها (ماده 22)

ارزش موضوع ارزیابی به ریال
فردی گروهی

دستمزد ارزیابی

ریال

تطبیق نقشه های ساختمانی با وضعیت محل و بنا (ماده 34)

مترمربع مساحت زیربنا
فردی گروهی

دستمزد ارزیابی

ریال

دستمزد تطبیق مشخصات قراردادی ساختمان ها با وضعیت محل و بنا (ماده 35)

مترمربع مساحت زیربنا
فردی گروهی

دستمزد ارزیابی

ریال

تهیه نقشه های سازه (ماده 36 قسمت دوم)

معماری کلی- مترمربع
فردی گروهی

دستمزد ارزیابی

ریال

محاسبه دستمزد داور

ارزش موضوع ارزیابی به ریال
فردی گروهی

دستمزد ارزیابی

ریال

تهیه نقشه های معماری (ماده 36 قسمت اول)

معماری کلی- مترمربع
فردی گروهی

دستمزد ارزیابی

ریال

محاسبات فوق براساس بخشنامه انجام شده است